Ban lãnh đạo
 • Đoàn Thanh Ngọt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Điện thoại:
   0918.124110
  • Email:
   doanthanhngotntt@gmail.com
 • Nguyễn Thanh Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Email:
   nguyenthanhgiauntt@gmail.com
 • Lê Quốc Vụ Khanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0913.647.919
  • Email:
   lequocvukhanhntt@gmail.com
 • Đỗ Sơn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Điện thoại:
   0918.662.881
  • Email:
   dosonlamntt@gmail.com