Ban lãnh đạo
 • Quách Thanh Liêm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN
  • Điện thoại:
   0948.767.200
  • Email:
   quachthanhliemntt@gmail.com
 • Châu Văn Tài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH
  • Điện thoại:
   0916.848.373
  • Email:
   chauvantaintt@gmail.com
 • Nguyễn Kim Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV. BCH
  • Điện thoại:
   0983.222.800
  • Email:
   nguyenkimthoantt@gmail.com
 • Trần Văn Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch
  • Điện thoại:
   0939.113.145
  • Email:
   tranvanthanhntt@gmail.com