Ban lãnh đạo
 • Phạm Thanh Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chi ủy viên
  • Điện thoại:
   0983.792.725
  • Email:
   phamthanhhuongntt@gmail.com
 • Đỗ Sơn Lâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0918.662.881
  • Email:
   dosonlamntt@gmail.com