Ban lãnh đạo
 • Trần Mạnh Tâm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư ĐTNCS Hồ Chí Minh
  • Điện thoại:
   0985.209.137
  • Email:
   tranmanhtamntt@gmail.com
 • Trần Thị Thùy Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   UV.BTV Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0166.224.8886
  • Email:
   tranthithuylinhntt@gmail.com
 • Quách Minh Tân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   BTV Đoàn trường
  • Điện thoại:
   0908044494
  • Email:
   quachminhtanntt@gmail.com