Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Thanh Giàu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   PHÓ HIỆU TRƯỞNG
  • Email:
   nguyenthanhgiauntt@gmail.com
 • Đặng Văn Lắm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   dangvanlamntt@gmail.com
 • Cao Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   caothihuyenntt@gmail.com
 • Trần Văn Thật
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Email:
   tranvanthatntt@gmail.com