Ban lãnh đạo
 • Lê Hồng Gấm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0168.4358.721
  • Email:
   lehonggamntt@gmail.com
 • Đinh Văn Năm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Điện thoại:
   0989.818.343
  • Email:
   dinhvannamntt@gmail.com