KẾ HOẠCH 

SỞ GDKHCN BẠC LIÊU                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

      TRƯỜNG THPT                                                                 Độc lập- Tự do- Hạnh phúc.

NGUYỄN TRUNG TRỰC                                       

Số: 67/TB-THPTNTT                                                  Giá Rai, ngày 06 tháng 4 năm 2021

KẾ hoẠch

Tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022

 

Căn cứ Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT;

Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-SGDKHCN ngày 01/4/2021 của Sở GDKHCN Bạc Liêu về việc tuyển sinh lớp 10 THPT và các lớp THCS Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh năm học 2021-2022,

Trường THPT Nguyễn Trung Trực xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 năm học 2021 - 2022 như sau:

I. Các số liệu cơ bản

1. Số học sinh của đơn vị năm học  2020 - 2021 (thời điểm lập kế hoạch)

Khối

Số lớp

Số học sinh

Tỉ lệ HS/lớp

Số HS lưu ban

(dự kiến)

10

11

460

41,82

10

11

10

438

43,80

00

12

10

426

42,60

00

Cộng

31

1324

42,71

10

2. Số phòng học: 18, diện tích trường học 14.965m2, trong đó khu sân chơi, bãi tập: 10.799 m2.

3. Số phòng chức năng

- Phòng vi tính: 02.

- Phòng Ngoại ngữ: 02.

- Phòng Công nghệ: 01.

- Phòng thực hành: 03.

- Phòng thư viện: 01.

- Phòng chứa thiết bị dạy học: 01.

- Phòng bộ môn: 02.

  4. Số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 69

  a. Số cán bộ quản lý: 04.

  b. Số giáo viên trong biên chế: 57; tỷ lệ giáo viên trên lớp:  1,84. Cụ thể:

Toán

Vật

Hóa
học

Sinh
học

Ngữ văn

Lịch
sử

Địa

GD
CD

CN
CN

CN
NN

Tin
học

Tiếng Anh

Thể dục

GD
QP

c. Số nhân viên: 08, cụ thể: Văn Thư: 01; Kế toán: 01; Thư viện: 01; Thiết bị: 01; Y tế: 01; Bảo vệ: 02; Tạp vụ: 01

  5. Tình hình tuyển sinh lớp 10 qua 03 năm gần đây

Năm học

Chỉ tiêu

Số dự tuyển

Số trúng tuyển

Tỉ lệ

(4)/(2)

Tỉ lệ

(4)/(3)

Địa bàn

tuyển sinh

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

2018 – 2019

475

515

478

100,63

92,82

Giá Rai, Đông Hải

2019 - 2020

485

636

490

101,03

77,04

Giá Rai, Đông Hải

2020 - 2021

485

551

484

99,79

87,84

Giá Rai, Đông Hải

  - Tỷ lệ học sinh trúng tuyển so với tổng số học sinh trong địa bàn được tuyển sinh năm học 2020-2021:

+ Địa bàn thị xã Giá Rai trúng tuyển 339 em,  đạt tỷ lệ 30,76% trên tổng số học sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn thị xã Giá Rai được đăng ký dự thi vào trường THPT Nguyễn Trung Trực.

+ Địa bàn huyện Đông Hải trúng tuyển 143 em đạt tỷ lệ 29,79% trên tổng số học sinh các trường có tham gia thi tuyển.

(Tuyển sinh ngoài địa bàn: 02 em)

  6. Địa bàn tuyển sinh

- Đối với địa bàn thị xã Giá Rai: Trường THPT Nguyễn Trung Trực tuyển những học sinh đã tốt nghiệp THCS có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường của thị xã Giá Rai. {Trừ những học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã Tân Phong, Tân Thạnh  và xã Phong Thạnh Tây}.

- Đối với địa bàn lân cận (huyện Đông Hải): Trường THPT Nguyễn Trung Trực tuyển những học sinh đã tốt nghiệp THCS có hộ khẩu thường trú tại các xã, thị trấn của huyện Đông Hải {Trừ những học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã An Trạch và An Phúc}.

- Đối với các địa bàn lân cận khác (các huyện, thị khác): Trường THPT Nguyễn Trung Trực tuyển sinh những học sinh đã tốt nghiệp THCS và có hộ khẩu tạm trú tại các xã, phường của thị xã Giá Rai.

 Lưu ý: Những trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng không thuộc địa bàn tuyển sinh của Trường THPT Nguyễn Trung Trực (chẳng hạn như học sinh ở các xã Phong Thạnh Tây, An Trạch, An Phúc,...) mà muốn dự thi tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT Nguyễn Trung Trực thì làm đơn có xác nhận của chính quyền địa phương, gửi Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Trung Trực chậm nhất vào ngày 03/5/2021 để Nhà trường lập tờ trình (xin ý kiến của UBND thị xã Giá Rai), trình Sở GDKHCN xem xét, giải quyết.

  7. Số học sinh lớp 9 năm học 2020-2021 trong địa bàn tuyển sinh

- Số học sinh lớp 9 của các trường THCS trên địa bàn thị xã Giá Rai1494 em. Trong đó, theo địa bàn học sinh được đăng ký dự thi vào Trường THPT Nguyễn Trung Trực là: 1028 em. (Số liệu do Phòng GD&ĐT thị xã Giá Rai cung cấp)

- Số học sinh lớp 9 trên địa bàn huyện Đông Hải (các trường có học sinh tham gia thi tuyển hàng năm): là 479 học sinh. (Số liệu do Phòng GD&ĐT huyện Đông Hải cung cấp)

III. Kế hoạch tuyển sinh

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và dự kiến mở lớp năm học 2021 – 2022

a) Chỉ tiêu tuyển sinh: tuyển 485 học sinh, cụ thể:

- Tuyển trong  địa bàn thị xã Giá Rai: 335 hs, tương đương 32,59%; địa bàn lân cận (huyện Đông Hải) tuyển: 140 hs, tương đương 29,23%;

- Tuyển ngoài địa bàn: 10 học sinh.

b) Dự kiến mở lớp:

Khối

Dự kiến mở lớp

Ghi chú

Số HS

Số lớp

Tỉ lệ HS/ lớp

10

495

11

45

HS lưu ban học lại: 10

11

450

10

45

 

12

435

10

43,5

 

Cộng

1380

31

44,52

 

2. Phương thức tuyển sinh: Thi tuyển.

3. Đối tượng, điều kiện, hồ sơ và thời gian nhận hồ sơ dự thi

3.1. Đối tượng, điều kiện tuyển sinh

- Đối tượng tuyển sinh lớp 10 là học sinh đã tốt nghiệp THCS hoặc bổ túc THCS, có hồ sơ hợp lệ.

- Về thực hiện độ tuổi tuyển sinh: Thực hiện theo Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học được ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

3.2. Hồ sơ dự thi và thời gian nhận hồ sơ

- Từ ngày 12/4/2021 đến ngày 24/4/2021 thí sinh dự thi phải nộp trước các loại hồ sơ sau đây (do chưa tổ chức xét công nhận tốt nghiệp THCS):

+ Đơn xin dự thi tuyển sinh, kèm 02 ảnh 4 x 6cm chụp theo kiểu chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân) không quá 6 tháng;

+ Giấy khai sinh (Bản sao xuất trình kèm bản gốc để đối chiếu hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao có chứng thực);

+ Các loại giấy xác nhận chế độ ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

+ Giấy xác nhận do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước) không trong thời gian thi hành án phạt tù; cải tạo không giam giữ hoặc vi phạm pháp luật.

- Chậm nhất ngày 28/5/2021, thí sinh dự xét tuyển phải nộp bổ sung các loại hồ sơ sau đây để đảm bảo đủ hồ sơ dự xét tuyển:

+ Học bạ chính của cấp học;

+ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời năm học 2020-2021 hoặc Bằng tốt nghiệp THCS (đối với học sinh đã tốt nghiệp THCS các năm học trước).

3.3. Ngày thi tuyển: 30/5/2021 và 31/5/2021

 

Ngày thi

Môn thi

Giờ mở đề

Giờ phát đề

Giờ làm bài

Thời gian  làm bài

30/5/2021

Ngữ văn

07 giờ 50

07 giờ 55

08 giờ 00

120 phút

30/5/2021

Tiếng Anh

13 giờ 50

13 giờ 55

14 giờ 00

60 phút

31/5/2021

Toán

07 giờ 50

07 giờ 55

08 giờ 00

120 phút

4. Chính sách ưu tiên, khuyến khích

Thực hiện theo qui định tại Kế hoạch số 16/KH-SGDKHCN ngày 01/4/2021 của Sở GDKHCN Bạc Liêu về việc tuyển sinh lớp 10 THPT và các lớp THCS Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh năm học 2021-2022.

5. Kế hoạch phân ban

Do điều kiện tuyển sinh hàng năm, năng lực học tập của học sinh hạn chế nên trường chủ yếu dạy ban cơ bản, trong đó có thành lập các lớp dạy nâng cao theo Tổ hợp môn thi đại học, cao đẳng.

6. Quy định thực hiện tuyển sinh

6.1. Môn thi, hệ số điểm bài thi

Thí sinh dự thi 03 môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh (Đều tính hệ số 1).

6.2. Nguyên tắc và điểm xét tuyển

Thực hiện theo qui định tại Kế hoạch số 16/KH-SGDKHCN ngày 01/4/2021 của Sở GDKHCN Bạc Liêu về việc tuyển sinh lớp 10 THPT và các lớp THCS Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh năm học 2021-2022.  

7. Lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh và các Hội đồng coi, chấm thi tuyển sinh

Thực hiện theo Hướng dẫn của Sở GDKHCN Bạc Liêu (sẽ hướng dẫn sau)

Trên đây là Kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2021-2022 của Trường THPT Nguyễn Trung Trực.

 Nơi nhận:                                                                                 HIỆU TRƯỞNG 

- UBND thị xã Giá Rai;

- Sở GDKHCN;

- Đăng Website trường;

- Lưu VT.                                                      

 

         Đỗ Sơn Lâm