Thời khóa biểu chính khóa áp dụng từ ngày 01-12-2014. Đề nghị GVCN, GVBM, lớp trưởng thông báo đến lớp để cập nhật và thực hiện đúng.

THỜI KHÓA BIỂU
khối 12
 
 

Thứ

12CA

12C1

12C2

12C3

12C4

12C5

12C6

12C7

2

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

Giàu (Văn)

Cân

Năm

Phỉ

Thanh

Thoa

Hậu

Huyền

Giàu (Văn)

Cân

Lành

Năm

Thanh

Thoa

Hùng (Lý)

Châu

Khanh

Quyết

Nghĩa

Thoa

Tâm

Sơn

Hùng T

Ngọt

Khanh

Quyết

Nghĩa

Thoa

Sơn

Phỉ

Hùng T

Cân

3

Hậu

Dưỡng

Tân

Lâm

Lắm

Tâm

Giàu (Văn)

Nhung

Hùng (Lý)

Khanh (AV)

Tâm

Lâm

Thanh

Ngọt

Giàu (Văn)

Khanh 

Hùng (Lý)

Khanh (AV)

Ngọt

Huyền

Thanh

Phương

Tâm

Khanh 

Khanh 

Ngọt

Thanh

Cảnh

Tài (AV)

Phương

Hùng (Lý)

Tân

Khanh 

Nool

Thanh

Cảnh

Tài (AV)

Thoa

Năm

Dưỡng

4

Châu

Cân

Nghĩa

Cảnh

Năm

Trân

Giàu (Văn)

Hải

Tân

Cân

Nghĩa

Cảnh

Ghi

Trân

Giàu (Văn)

Châu

Giàu (Văn)

Hải

Thật

Ghi

K.Oanh

Phước

Phỉ

Châu

Hải

Quyết

Trân

Y.Oanh

K.Oanh

Phương

Cường

Cân

Nool

Quyết

Trân

Hải

Diễm

Phương

Cường

Cân

5

Phỉ

Cân

Cẩm

Huyền

K.Oanh

Thoa

Diễm

Châu

Khanh 

Dưỡng

Diễm

Cảnh

K.Oanh

Thoa

Hùng T

Huyền

Khanh

Cẩm

Thanh

Cảnh

Phỉ

Sơn

Hùng T

Dưỡng

Châu

Diễm

Thanh

Thoa

Phước

Thật

Cường

Khanh 

Châu

Phước

Thật

Thoa

Sơn

Năm

Cường

Khanh 

6

Giàu (Hóa)

Ngọt

Lành

Ghi

Lắm

Nhung

Giàu (Văn)

Hải

Nhung

Hải

Ngọt

Y.Oanh

Tâm

Thật

Giàu (Văn)

Cân

Giàu (Văn)

Quyết

Tâm

Nhung

Ghi

Thoa

Giàu (Hóa)

Cân

Giàu (Văn)

Quyết

Trân

Hải

Thanh

Tâm

Phước

Ngọt

Hải

Giàu (Hóa)

Trân

Tân

Thanh

Ngọt

Tâm

Năm

7

Hậu

Cân

Thanh

Lâm

Tài (AV)

Phương

Giàu (Hóa)

Khanh 

Hùng (Lý)

Giàu (Hóa)

Thanh

Lâm

Tài (AV)

Phương

Hậu

Khanh 

Giàu (Hóa)

Khanh (AV)

Nghĩa

Thoa

K.Oanh

Trân

Hùng T

Phỉ

Giàu (Hóa)

Khanh (AV)

Nghĩa

Thoa

K.Oanh

Trân

Hùng T

Cân

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

GVCN

T.HẬU

C.CÂN

T.LÀNH

T.CẢNH

C.DIỄM

C.PHƯƠNG

T.HÙNG

T.KHANH

khối 11

Thứ

11CA

11C1

11C2

11C3

11C4

11C5

11C6

11C7

11C8

2

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

CC

Trường

Diễm

Hải

Dưỡng

Lành

Trân

B.Ba

Linh

Ngọt

Trường

Ngọt

Huyền

Phỉ

Hải

Dưỡng

Thật

Sơn

Tài AV

Trân

Thanh

Châu

Trường

Năm

Nhỏ

Hải

Phúc

Tài AV

Thật

Thanh

Châu

Trường

Ngọt

Nhỏ

Năm

Phúc

Hải

3

Ngọt

Huyền

Phúc

Cần

Phương

Trường

B.Ba

Tài AV

Cảnh

Dưỡng

Cường

Phúc

Cần

Phương

Trường

B.Ba

Tài AV

Cảnh

Linh

Cường

Lành

Dưỡng

Thoa

Tân

Hậu

Tài

Trường

Hùng T

Linh

Cân

Huyền

Thoa

Dưỡng

Cường

Phúc

Trường

Hùng T

Tân

Cân

Trường

Ngọt

Hậu

Cường

Phúc

Lành

4

Phước

Thanh

Hậu

Cần

Thật

Nhỏ

Cường

Diễm

Trường

Hùng T

Thanh

Diễm

Cần

Phương

Nhỏ

Cường

Tài

Trường

Hùng T

Năm

Cân

Trường

Phương

Trân

Diễm

Tân

Cảnh

Năm

Nhỏ

Phúc

Trường

Châu

Phỉ

Cần

Quyên

Cảnh

Phỉ

Nhỏ

Phúc

Tân

Châu

Trường

Cần

Quyên

Năm

5

Ngọt

Cường

Năm

Tài AV

Lành

Trường

B.Ba

Quyên

Thật

Thật

Cường

Châu

Tài AV

Phước

Trường

B.Ba

Phúc

Lành

Thật

Huyền

Châu

Diễm

Thoa

Năm

Lành

Phúc

Trường

Trường

Sơn

Phúc

Năm

Phỉ

Linh

Cần

Tài AV

Ngọt

Trường

Thanh

Phúc

Linh

Diễm

Huyền

Cần

Tài AV

Phỉ

6

Diễm

Thanh

Phước

Hậu

Thật

Nhỏ

Phỉ

Quyên

Tài AV

Trân

Thanh

Hậu

Trường

Châu

Nhỏ

Lành

Quyên

Tài AV

Trân

Ngọt

Lành

Trường

Châu

Hậu

Thật

Phỉ

Phước

Dưỡng

Nhỏ

Cân

Tài AV

Thoa

Trường

Hậu

Năm

Cảnh

Dưỡng

Nhỏ

Cân

Tài AV

Thoa

Trường

Phước

Hậu

Cảnh

7

Hùng T

Phỉ

Huyền

Cần

Thoa

Trân

B.Ba

Quyên

Trường

Hùng T

Sơn

Cân

Cần

Thoa

Trân

B.Ba

Quyên

Trường

Trường

Nhỏ

Cân

Hậu

Phương

Huyền

Cần

Sơn

Diễm

Trường

Nhỏ

Phỉ

Huyền

Phương

Diễm

Cần

Hậu

Thật

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

GVCN

C.TRÂN

C.THANH

T.PHÚC

T.TÀI A

C.THOA

C.NHỎ

T.PHƯỚC

T.TÂN

T.THẬT

khối 10

THỨ

TIẾT

10CA

10C1

10C2

10C3

10C4

10C5

10C6

10C7

10C8

10C9

10C10

2

1

Hùng T

Ngân

T.Oanh

Hằng

Cần

Hương

Cường

Ghi

Thái

Giàu V

Linh

2

Hùng T

Ngân

T.Oanh

Cảnh

Cần

Ghi

Cường

Khoa

Thái

Giàu V

Hằng

3

Cường

Giàu V

Thái

Cảnh

Ngân

Khoa

Quyết

Khanh

Hương

Lắm

T.Oanh

4

Hương

Giàu V

Thái

Ghi

Ngân

Khoa

Tài

Khanh

Hằng

Quyết

T.Oanh

5-6

Cường

K.Oanh

Lắm

Ngân

Hương

Tài

Y.Oanh

Thái

Quyết

T.Oanh

3

1

Giàu H

Hương

Quyên

Khoa

Hằng

Quyết

Khanh

K.Oanh

Nhung

T.Oanh

2

Hương

Hằng

Quyên

Khoa

Tâm

Hậu

Khanh

K.Oanh

Quyết

T.Oanh

3

Nhung

K.Oanh

Tâm

Hằng

T.Oanh

B.Ba

Khoa

Quyên

Quyết

Hậu

4

Tâm

K.Oanh

Hằng

Y.Oanh

T.Oanh

B.Ba

Nhung

Quyên

Tâm

Giàu H

5-6

Hùng T

Hương

T.Oanh

Y.Oanh

Cần

B.Ba

Hùng

Cân

Tài

Lắm

4

1

Hùng T

Ngân

Thái

Cảnh

Lắm

Khoa

Hùng

Y.Oanh

K.Oanh

Ghi

2

Hùng T

Ngân

Thái

Cảnh

Cần

Tài

Cường

Ghi

K.Oanh

Hùng

3

K.Oanh

Ghi

Y.Oanh

Cần

T.Oanh

Cường

Cân

Tài

Giàu V

Ngân

4

K.Oanh

Hùng

Tài

Y.Oanh

T.Oanh

Tâm

Cân

Ghi

Giàu V

Ngân

5-6

Giàu H

Giàu V

Quyên

Khoa

Lắm

Tài

Cường

Khanh

Hương

Thái

Ngân

5

1

Hương

Hậu

Lắm

Linh

Tâm

T.Oanh

Hằng

Khanh

Ghi

Quyết

2

Cường

Hương

Hùng

Ngân

T.Oanh

Hậu

Khanh

Tâm

Ghi

Hằng

3

Cường

Giàu V

T.Oanh

Ghi

B.Ba

Quyết

Linh

Quyên

Thái

Hậu

4

Ghi

Giàu V

T.Oanh

Hằng

B.Ba

Quyết

Lắm

Quyên

Thái

Hương

5-6

Hương

Ngân

Thái

Tài

Khoa

B.Ba

Lắm

K.Oanh

Hùng

Giàu H

6

1

Hùng T

Hằng

T.Oanh

Tài

Ghi

Quyết

Khoa

K.Oanh

Thái

Hương

2

Hùng T

Tài

T.Oanh

Ghi

Hằng

B.Ba

Quyết

Khoa

K.Oanh

Thái

3

Ghi

K.Oanh

Quyên

Cảnh

Lắm

B.Ba

Tài

Cân

Thái

Quyết

T.Oanh

4

K.Oanh

Quyên

Cảnh

Ghi

Tài

Hằng

Cân

Thái

Quyết

T.Oanh

5-6

Tài

Hùng

Cảnh

Y.Oanh

T.Oanh

Quyết

Khoa

Quyên

Giàu V

Hương

7

1

Nhung

Hậu

Ghi

Khoa

Ngân

Hằng

B.Ba

Y.Oanh

Hương

Lắm

Giàu H

2

Giàu H

Tài

Lắm

Khoa

Cần

Hương

B.Ba

Nhung

Hằng

Hùng

Ngân

3

Giàu H

Linh

Hằng

Y.Oanh

Cần

Khoa

Hùng

Lắm

Tài

Nhung

Ngân

4

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

SHCN

C.NHIỆM

Cô Hương

Cô Ngân

Cô Quyên

Cô Y.Oanh

Cô Lý

T.Tài H

Cô B.Ba

Cô Nhung

T.Ghi

T.Lắm

Cô Linh